Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home  /  TAIC New Arrivals


การพัฒนาแบบจำลองในการวัดประสิทธิภาพและความคุ้มค่าของมาตรการด้านการเงินการคลังเพื่อสนับสนุนภาคเกษตรกรรมของประเทศไทย

การพัฒนาแบบจำลองในการวัดประสิทธิภาพและความคุ้มค่าของมาตรการด้านการเงินการคลังเพื่อสนับสนุนภาคเกษตรกรรมของประเทศไทย

ศึกษาและประเมินความคุ้มค่าและประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณและการดำเนินมาตรการด้านการเงินการคลังเพื่อสนับสนุนภาคเกษตรกรรมของประเทศไทย พัฒนาแบบจำลองและเครื่องมือเพื่อใช้ประเมินความคุ้มค่าและประสิทธิภาพของการดำเนินมาตรการด้านการเงินการคลัง ทบทวนแนวคิดเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพของนโยบายการเงินการคลัง ศึกษาพืชเศรษฐกิจที่สำคัญและสถานการณ์ภาคเกษตรของไทย และมาตรการด้านการเงินการคลังเพื่อสนับสนุนพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของไทย 6 ชนิด ได้แก่ ข้าว ยางพารา อ้อย มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และปาล์มน้ำมัน เสนอแนะแนวทางในการใช้มาตรการด้านการเงินการคลังเพื่อสนับสนุนภาคเกษตรกรรมของไทยที่เหมาะสมและคุ้มค่า


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 99946CHECK SHELVESLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram