Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home  /  TAIC New Arrivals


วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2562)

วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2562)

รวบรวมบทความเกี่ยวกับงานศึกษาศิลปะ วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ไทย ได้แก่ มุมมองการรับรู้เกี่ยวกับกรุงศรีอยุธยาของผู้คนและสังคมสมัยต้นรัตนโกสินทร์ (รัชกาลที่ 1 – 5) งานศึกษาประวัติศาสตร์ศิลปะว่าด้วยการกำหนดอายุเจดีย์ กรณีศึกษาเจดีย์วัดหัวข่วงเมืองแพร่ ศึกษาการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ของคนเผาผีในเขตชุมชนเมืองนครศรีธรรมราช การประเมินคุณค่าของทุนทางวัฒนธรรมวัดคงคาราม จังหวัดราชบุรีและแนวทางส่งเสริมเป็นแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมชาวมอญในประเทศไทย ศึกษานโยบายสื่อสารการท่องเที่ยววิถีไทยและการปรับตัวของชุมชนในจังหวัดพังงาและจังหวัดตรัง รวมถึงกิจกรรมทางวิชาการ ศิลปะและวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2562


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 99847CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 99847CHECK SHELVESLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram