ดัชนีวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม: บันไดสู่การพัฒนาประเทศ 2562

ดัชนีวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม: บันไดสู่การพัฒนาประเทศ 2562

นำเสนอข้อมูลการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศไทย และผลการเปรียบเทียบอันดับความสามารถในการแข่งขัน ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทยกับนานาชาติกลุ่มประเทศที่สำคัญ ให้ข้อมูลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา ทรัพย์สินทางปัญญา การตีพิมพ์บทความทางวิชาการ โครงส้รางพื้นฐานด้านการวิจัยและพัฒนา ดุลการชำระเงินและเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านนวัตกรรม รางวัลยกย่องเชิดชู และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable development Goals: SDGs)


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 99942CHECK SHELVES

updated by Kodchakorn Satchaparppichit

views 3