การวิจัยและพัฒนารูปแบบและกลไกการส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์ การรู้จักกาลเทศะและเคารพสิทธิผู้อื่น

การวิจัยและพัฒนารูปแบบและกลไกการส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์ การรู้จักกาลเทศะและเคารพสิทธิผู้อื่น

นำเสนอการพัฒนารูปแบบและกลไกการส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์ การรู้จักกาลเทศะและเคารพสิทธิผู้อื่น ศึกษาเอกสารด้านกฎ ระเบียบวินัยของโรงเรียนต่างๆ แผนการดำเนินงาน และวิธีการดำเนินงานวิจัย


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 99799CHECK SHELVES

updated by Kodchakorn Satchaparppichit

views 2