รายงานการวิจัยการพัฒนาการศึกษานานาชาติเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก

รายงานการวิจัยการพัฒนาการศึกษานานาชาติเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก

ศึกษาแนวคิดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Education for Sustainable Development: ESD) จากเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก (Sustainable Development Goals: SDGs) พิจารณาหลักการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ 4 เกี่ยวกับการศึกษา (SDG 4) พิจารณาปัจจัยสู่ความสำเร็จการพัฒนาการศึกษาและสภาพปัจจุบันใน 4 ประเทศ ได้แก่ นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น มาเลเซีย และฮ่องกง รวมถึงวิเคราะห์เปรียบเทียบและเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการศึกษาและการประยุกต์ของประเทศไทย


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)370.116 ก493 2562CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 99455CHECK SHELVES
Education Library : Research Collection370.116 ก493 2562CHECK SHELVES

updated by Kodchakorn Satchaparppichit

views 2