การพัฒนาระบบการส่งกำลังบำรุงร่วมของกองทัพไทยกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

การพัฒนาระบบการส่งกำลังบำรุงร่วมของกองทัพไทยกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ศึกษาปัญหาและปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของระบบการส่งกำลังบำรุงร่วมของกองทัพไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน นำเสนอแนวคิด ทฤษฎี หลักนิยม ยุทธศาสตร์ การทหาร การส่งบำรุง ระบบการส่งกำลังบำรุงร่วม กองบัญชาการกองทัพไทย และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบการส่งกำลังบำรุงร่วมของกองทัพไทยให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพต่อการปฏิบัติการร่วมของกองทัพไทยกับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 99457CHECK SHELVES

updated by Kodchakorn Satchaparppichit

views 3