Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home  /  TAIC New Arrivals


การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการค้าในโลกและผลกระทบต่อรูปแบบการค้า การส่งออก และการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของประเทศไทย

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการค้าในโลกและผลกระทบต่อรูปแบบการค้า การส่งออก และการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของประเทศไทย

ศึกษาการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการค้าระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นในโลก ตั้งแต่พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา และหลังการเกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินในโลกปี พ.ศ. 2551-2552 และผลกระทบที่มีต่อรูปแบบการค้า การส่งออก และการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของประเทศไทย วิเคราะห์ปัจจัยที่ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการค้าโลกในปัจจุบัน ประกอบด้วย การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงห่วงโซ่อุปทาน และนโยบายการปรับสมดุล อธิบายปัจจัยเพิ่มเติมที่มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการค้าโลก ประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงระดับสินค้าโภคภัณฑ์ที่สูงขึ้นและมีความผันผวน และการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของจีน กล่าวถึงผลกระทบของความปกติในรูปแบบใหม่ในการค้าโลกที่มีต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 99745CHECK SHELVES
Political Science LibraryxxxCATALOGING
Political Science LibraryxxxCATALOGING
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Chula Collectionศ 15 018371 2563LIB USE ONLY
Central Library (5th Floor)382.9 ก152ก 2562CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)382.9 ก152ก 2562CHECK SHELVESLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram