Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home  /  TAIC New Arrivals


นักการเมืองถิ่น จังหวัดอุดรธานี

นักการเมืองถิ่น จังหวัดอุดรธานี

ศึกษาประวัติศาสตร์ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมความเป็นอยู่ของจังหวัดอุดรธานี รวบรวมข้อมูลนักการเมืองที่เคยได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตั้งแต่ยุคแรกจนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2476-2554) วิเคราะห์พรรคการเมือง เครือข่าย และความสัมพันธ์ของกลุ่มผลประโยชน์ที่มีส่วนสนับสนุนทางการเมือง และรูปแบบและวิธีกรหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขตพื้นที่การเลือกตั้งจังหวัดอุดรธานีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมถึงเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของนักการเมืองถิ่นในระดับเขตสู่บทบาทการเมืองในระดับชาติ


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 99347CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)324.2092 น367 ล.60 2561CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)324.2092 น367 ล.60 2561CHECK SHELVES
Political Science LibraryxxxCATALOGING
Political Science LibraryxxxCATALOGINGLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram