Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home  /  TAIC New Arrivals


คอร์รัปชัน ไม่มีไม้เอก

คอร์รัปชัน ไม่มีไม้เอก

นำเสนอความเข้าใจสภาวการณ์การคอร์รัปชันในภาพรวม วิวัฒนาการและประวัติของการคอร์รัปชันของประเทศไทยในอดีต พิจารณาเครื่องมือและกลไกต่อต้านคอร์รัปชันจากภาครัฐ กล่าวถึงเครื่องมือต่อต้านคอร์รัปชันสำหรับประชาชนทั่วไป และเครื่องมือและกลไกของภาครัฐในการสนับสนุนและแก้ไขปัญหาการคอร์รัปชัน ศึกษาข้อเสนอแนะจากงานวิจัยและบทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันจากทั่วโลกได้แก่ แนวคิดเกี่ยวกับการต่อสู้คอร์รัปชันและการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันระยะยาวในประเทศจีน รวมถึงการสร้างแรงบันดาลใจด้านการต่อต้านคอร์รัปชันในประเทศไทย
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram