Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home  /  TAIC New Arrivals


ชุมชนรอบวัดในเชียงใหม่: ประวัติศาสตร์ชุมชน

ชุมชนรอบวัดในเชียงใหม่: ประวัติศาสตร์ชุมชน

รวบรวมประวัติศาสตร์ชุมชนรอบวัดในจังหวัดเชียงใหม่ นำเสนอกรอบความคิดการศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชนรอบวัด พัฒนาการของชุมชนในทางประวัติศาสตร์ (Development in Historical context) สมบัติชุมชนหรือสมบัติสาธารณะ (Public Property) และการสร้างประวัติศาสตร์ (Construction) ชุมชน 6 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนวัดเชียงมั่น ชุมชนวัดเจ็ดยอด ชุมชนวัดเกต ชุมชนวัดป่าเป้า ชุมชนบ้านฮ่อม และชุมชนวัดท่ากระดาษ ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การค้า ศาสนา การศึกษา ภายหลังจากการสร้างถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ สายเชียงใหม่-ลำปาง การเข้ามาของพ่อค้าชาวจีน และชุมชนคริสต์ มุสลิม ซิกข์และฮินดูในพื้นที่ชุมชน
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram