Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home  /  TAIC New Arrivals


เอเชียปริทัศน์ ปีที่39 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561: การย้ายถิ่นและความมั่นคงของมนุษย์

เอเชียปริทัศน์ ปีที่39 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561: การย้ายถิ่นและความมั่นคงของมนุษย์

รวบรวมบทความการย้ายถิ่นและความมั่นคงของมนุษย์ นำเสนอเรื่องขบวนการแรงงานกับการเปลี่ยนผ่านทางการเมือง ได้แก่ กรณีศึกษาการขับเคลื่อนของขบวนการแรงงานเมียนมาในช่วงปี ค.ศ. 2011-2015 การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองในประเทศไทย ผู้หลบหนีภัยจากการสู้รบกับกระบวนการสันติภาพในเมียนมา และการพัฒนานโยบายการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติในกิจการประมงทะเลของไทย พร้อมทั้งบทวิเคราะห์หนังสือกรณีพิพาททะเลจีนใต้
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram