Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home  /  TAIC New Arrivals


ชนะสิบทิศ: การบริหารท้องถิ่นสู่ความเป็นเลิศ

ชนะสิบทิศ: การบริหารท้องถิ่นสู่ความเป็นเลิศ

นำเสนอหลักการและข้อคิดต่าง ๆที่ผู้นำและผู้บริหารควรรู้ เพื่อการพัฒนาตนเอง และนำไปปรับปรุงการทำงานด้านต่าง ๆ 10 ด้าน แบ่งเป็น 4 หมวด ได้แก่ การพัฒนาตนเอง หลักการบริหารบุคคลและการพัฒนาคน การพัฒนาระบบการบริหารจัดการระดับท้องถิ่น และ ความสุจริตโปร่งใสสู่ความเป็นเลิศ ศึกษาการเอาชนะและการก้าวข้ามอุปสรรครอบด้านทั้ง 10 อย่างของผู้บริการและผู้นำ ได้แก่ ชนะใจตนเอง ชนะความไม่รู้ ชนะใจทีมงานฝ่ายการเมือง ชนะใจผู้ใต้บังคับบัญชา ชนะการทำงานตามระบบราชการ ชนะด้วยผลงานเชิงคุณภาพ ชนะใจประชาชนในพื้นที่ ชนะใจเครือข่ายการพัฒนาต่าง ๆ ชนะใจองค์กรกำกับและตรวจสอบ และชนะใจคนไทยทั้งประเทศ
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram