Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home  /  TAIC New Arrivals


มานุษยวิทยา – ล้านนาคดี

มานุษยวิทยา – ล้านนาคดี

รวบรวมประวัติและผลงานของนักมนุษยวิทยาที่ศึกษาประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และชีวิตความเป็นอยู่ของลานนาไทย อธิบายความหมายของมานุษยวิทยาศึกษาและขอบเขตของล้านนาคดี ศึกษาจุดเริ่มต้นของล้านนาคดีศึกษาจากโครงการวิจัยสำรวจคัมภีร์ใบลาน การตั้งถิ่นฐานของชาวมุสลิมจากยูนนานในภาคเหนือของประเทศไทย การสร้างชาติและความเป็นชาติพันธุ์จากการวิเคราะห์กระบวนการทางศาสนา การศึกษาสังคมชาวนาภาคเหนือ และระบบสังคมและวัฒนธรรมของชาวม้ง กล่าวถึงปรากฎการณ์ครูบาที่เป็นรูปแบบหนึ่งของศาสนาพุทธเถรวาทในล้านนาและประวัติของครูบาที่สำคัญในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 99220CHECK SHELVESLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram