Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home  /  TAIC New Arrivals


ครอบครัวไทย... สะท้อนอะไรในสังคม

ครอบครัวไทย... สะท้อนอะไรในสังคม

รวบรวมบทความวิชาการและงานวิจัยเกี่ยวกับครอบครัว เพื่อสะท้อนลักษณะครอบครัวไทยซึ่งมีโครงสร้างและวิถีการดำเนินชีวิตเปลี่ยนแปลงไป ครอบคลุมเนื้อหา 3 ส่วน ได้แก่ นิยาม ความหมาย และนโยบายของครอบครัวไทย ความสัมพันธ์ในครอบครัวและความไม่ปลอดภัยในสังคมที่กำลังดำเนินคู่ขนานไปกับเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก (disruptive technology) และการปรับตัวกับยุคสมัยใหม่ของครอบครัวไทย ศึกษาพัฒนาการของวิธีการศึกษาครอบครัวในยุคโลกาภิวัตน์ สายสัมพันธ์ครอบครัวไทยในสื่อสังคมออนไลน์ และปัญหาความรุนแรงในครอบครัว วิเคราะห์ความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยใน 5 ภูมิภาค และผลกระทบของเด็กไทยในครอบครัวที่มีการย้ายถิ่น อธิบายสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงานและความสุขครอบครัวของคนทำงาน 4 ช่วงวัยในประเทศไทย และปัจจัยที่ทำให้ผู้หญิงลาออกจากงานมาเลี้ยงบุตร


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 99317CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)304.6 ป233 2562CHECK SHELVESLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram