Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home  /  TAIC New Arrivals


การทบทวนนโยบายและแผนผู้สูงอายุในสาธารณรัฐสิงคโปร์ ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และออสเตรเลีย

การทบทวนนโยบายและแผนผู้สูงอายุในสาธารณรัฐสิงคโปร์ ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และออสเตรเลีย

นำเสนอผลการวิเคราะห์การดำเนินงานด้านผู้สูงอายุใน 5 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และออสเตรเลีย ซึ่งแต่ละประเทศมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางประชากรที่คล้ายคลึงกันคือมีอัตราการเกิดและอัตราการตายในระดับต่ำ ซึ่งส่งผลให้สัดส่วนของประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ให้รายละเอียดนโยบายและสวัสดิการเพื่อผู้สูงอายุของทั้ง 5 ประเทศ ได้แก่ เงินบำเหน็จบำนาญ การดูแลด้านสุขภาพ โครงการที่อยู่อาศัย ศูนย์สวัสดิการผู้สูงอายุ สโมสรผู้สูงอายุ และโรงเรียนผู้สูงอายุ
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram