Home  /  TAIC New Arrivals


การพัฒนาระบบการจัดการคดีการเมืองในศาลยุติธรรม, รายงานฉบับสมบูรณ์

ศึกษาหลักเกณฑ์และกระบวนการดำเนินคดีการเมืองตามรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทยและกฎหมายอื่น โดยเปรียบเทียบกับวิธีพิจารณาคดีในระบบไต่สวน การดำเนินคดีทางอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และคดีเลือกตั้งของกฎหมายต่างประเทศ โดยสรุปข้อดีข้อเสียและให้ข้อเสนอแนะ อธิบายแนวคิดทฤษฎีและลักษณะวิธีการพิจารณาคดีในระบบไต่สวนตามหลักกฎหมายต่างประเทศ เช่น มาตรการของศาลในการตรวจสอบข้อเท็จจริง การปิดกระบวนพิจารณาคดี การเปิดกระบวนการพิจารณาใหม่ หลักการต่อสู้โต้แย้งของคู่ความ ยกตัวอย่างกระบวนดำเนินคดีและพิพากษาคดีเลือกตั้งในกฎหมายฝรั่งเศสทั้งคดีการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาและคดีการเลือกตั้งท้องถิ่น วิเคราะห์เปรียบเทียบการพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในระบบกฎหมายฝรั่งเศส องค์กรที่ทำหน้าที่พิจารณาคดีอาญาของประธานาธิบดีและรัฐมนตรี ระบบศาลยุติธรรมแห่งสาธารณรัฐ เปรียบเทียบการดำเนินคดีอาญาของประมุขของรัฐและรัฐมนตรีในประเทศเยอรมนี ออสเตรีย กรีซ อิตาลี โปรตุเกส เดนมาร์ค สเปน เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ บริเตนใหญ่ รวมถึงบทบาทอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ ศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกา และศาลพิเศษที่เกี่ยวข้อง อธิบายคดีการเข้าสู่ตำแหน่งทางการเมืองและคดีการตรวจสอบผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตามระบบกฎหมายไทย เช่น ประเภทของคดี วิธีการพิจารณาของศาลยุติธรรม การตรวจสอบผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เป็นต้น