Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home  /  TAIC New Arrivals


สหภาพแรงงานในการเปลี่ยนแปลง : เรื่องเล่าความสำเร็จ 6 กรณี

สหภาพแรงงานในการเปลี่ยนแปลง : เรื่องเล่าความสำเร็จ 6 กรณี

นำเสนอกรณีศึกษา การเปลี่ยนผ่านของสหภาพแรงงานจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกที่ประสบความสำเร็จ 6 เรื่อง เพื่อเป็นประโยชน์และแนวทางสำหรับประเทศไทย ศึกษาการยกระดับการทำงานสู่สากลของสหภาพแรงงานในบราซิลและมหกรรมกีฬาฟุตบอลโลกในปี พ.ศ. 2557 นำเสนอการจัดการทรัพยากรและอำนาจของสหภาพแรงงานและการรวมตัวของผู้ใช้แรงงานนอกระบบกับการต่อรองกับสถานประกอบการในประเทศเกาหลีใต้ วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสหภาพแรงงานภาคการขนส่งในประเทศยูกันดาและขบวนการสหภาพแรงงานและประชาธิปไตยในประเทศอินโดนีเซีย อธิบายพัฒนาการของศูนย์กลางแรงงานเพื่อความเป็นเอกภาพแห่งบราซิล (CUT) ในช่วงบริหารประเทศของรัฐบาลพรรคแรงงาน พ.ศ. 2546-2559 และความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามมติของสหภาพแรงงานโลหะแห่งชาติประเทศแอฟริกาใต้ (นัมซ่า)


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 99111CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 99111CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)331.88 ส458 2562DUE 13-08-20
Central Library (5th Floor)331.88 ส458 2562CHECK SHELVESLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram