Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home  /  TAIC New Arrivals


สหภาพแรงงานในการเปลี่ยนแปลง : เรื่องเล่าความสำเร็จ 6 กรณี

สหภาพแรงงานในการเปลี่ยนแปลง : เรื่องเล่าความสำเร็จ 6 กรณี

นำเสนอกรณีศึกษา การเปลี่ยนผ่านของสหภาพแรงงานจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกที่ประสบความสำเร็จ 6 เรื่อง เพื่อเป็นประโยชน์และแนวทางสำหรับประเทศไทย ศึกษาการยกระดับการทำงานสู่สากลของสหภาพแรงงานในบราซิลและมหกรรมกีฬาฟุตบอลโลกในปี พ.ศ. 2557 นำเสนอการจัดการทรัพยากรและอำนาจของสหภาพแรงงานและการรวมตัวของผู้ใช้แรงงานนอกระบบกับการต่อรองกับสถานประกอบการในประเทศเกาหลีใต้ วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสหภาพแรงงานภาคการขนส่งในประเทศยูกันดาและขบวนการสหภาพแรงงานและประชาธิปไตยในประเทศอินโดนีเซีย อธิบายพัฒนาการของศูนย์กลางแรงงานเพื่อความเป็นเอกภาพแห่งบราซิล (CUT) ในช่วงบริหารประเทศของรัฐบาลพรรคแรงงาน พ.ศ. 2546-2559 และความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามมติของสหภาพแรงงานโลหะแห่งชาติประเทศแอฟริกาใต้ (นัมซ่า)


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)99111CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)99111CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)331.88 ส458 2562CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)331.88 ส458 2562CHECK SHELVESLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2918 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram