Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home  /  TAIC New Arrivals


การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นสู่ความยั่งยืนในจังหวัดชายแดน: กรณีศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นสู่ความยั่งยืนในจังหวัดชายแดน: กรณีศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

วิเคราะห์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นสู่ความยั่งยืนในจังหวัดชายแดน โดยพิจารณาเลือกจังหวัดชายแดนเป็นจังหวัดนำร่อง จำนวน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย นครพนม ตราด และนราธิวาส เสนอแนวคิดในการจัดทำแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยนำแนวคิด “สังคมแห่งความรู้” (Knowledge Society) ขององค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNU) มาเป็นกรอบในการดำเนินการวิจัย ประกอบด้วยระยะย่อย 6 ระบบ ได้แก่ ระบบย่อยด้านการบริหารจัดการ การศึกษาและวิจัย เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สารสนเทศและการสื่อสาร และประชาสังคม


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 99008CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 99008CHECK SHELVESLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram