Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home  /  TAIC New Arrivals


การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นสู่ความยั่งยืนในจังหวัดชายแดน: กรณีศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นสู่ความยั่งยืนในจังหวัดชายแดน: กรณีศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

วิเคราะห์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นสู่ความยั่งยืนในจังหวัดชายแดน โดยพิจารณาเลือกจังหวัดชายแดนเป็นจังหวัดนำร่อง จำนวน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย นครพนม ตราด และนราธิวาส เสนอแนวคิดในการจัดทำแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยนำแนวคิด “สังคมแห่งความรู้” (Knowledge Society) ขององค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNU) มาเป็นกรอบในการดำเนินการวิจัย ประกอบด้วยระยะย่อย 6 ระบบ ได้แก่ ระบบย่อยด้านการบริหารจัดการ การศึกษาและวิจัย เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สารสนเทศและการสื่อสาร และประชาสังคม


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)99008CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)99008CHECK SHELVESLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2918 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram