พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔ (ฉบับปลดล็อคไม้หวงห้าม) พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔ (ฉบับปลดล็อคไม้หวงห้าม) พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒

รวบรวมพระราชบัญญัติป่าไม้ปี พ.ศ. ๒๔๘๔ ฉบับปลดล็อคไม้หวงห้าม โดยแก้ไขเนื้อหากรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดินไม้หวงห้ามหรือไม้ที่ปลูกในที่ดินที่ได้รับอนุญาตการขอหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ เพื่อการค้าหรือส่งออก ร่วมด้วย พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบกรมป่าไม้ และประกาศกรมป่าไม้ กล่าวถึงพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98984CHECK SHELVES

updated by Kodchakorn Satchaparppichit

views 20