กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ

กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ

รวบรวมกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ นำเสนอพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑และพระราชกฤษฎีกากำหนดประเภทธุรกรรมในทางแพ่งและพาณิชย์ที่ยกเว้นมิให้นำกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้บังคับ พ.ศ. ๒๕๔๙ ครอบคลุมพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๔๙ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๔๕๑ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยวิธีการแบบปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๓ และพระราชบัญญัติว่าด้วย การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐


LOCATIONCALL#STATUS
Law Library (3rd Floor)K/TH.23-072 ก114 2558CHECK SHELVES
Law Library (3rd Floor)K/TH.23-072 ก114 2558CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98900CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98900CHECK SHELVES

updated by Kodchakorn Satchaparppichit

views 104