การพัฒนาการค้าระหว่างประเทศเพื่อขับเคลื่อนประเทศกำลังพัฒนาสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน กรณีศึกษากลุ่มประเทศ GMS กลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Subregion: GMS)

การพัฒนาการค้าระหว่างประเทศเพื่อขับเคลื่อนประเทศกำลังพัฒนาสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน กรณีศึกษากลุ่มประเทศ GMS กลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Subregion: GMS)

ศึกษานโยบายการพัฒนาการค้าระหว่างประเทศของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Subregion: GMS) ประกอบด้วย กัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมียนมา เวียดนาม และไทย ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ วิเคราะห์ผลกระทบของการค้าระหว่างประเทศที่มีต่อการเข้าสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย การพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา การค้าระหว่างประเทศในภาคอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในกลุ่มประเทศสมาชิกอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง กล่าวถึงปัญหาที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของแต่ละประเทศในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ได้แก่ ปัญหาแรงงานข้ามชาติ ปัญหาความเลื่อมล้ำ และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)382.09593 พ733ก 2561CHECK SHELVES
Law Library (4th Floor)HF1379 พ733ก 2561CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98965CHECK SHELVES

updated by Kodchakorn Satchaparppichit

views 78