Home  /  TAIC New Arrivals


การปฏิรูปพรรคการเมือง และรัฐบัญญัติว่าด้วยพรรคการเมืองของประเทศเยอรมนี

อธิบายความจำเป็นในการปฏิรูปพรรคการเมือง แนวคิดในการปฏิรูป ความเป็นสถาบันทางการเมืองของพรรคการเมือง ถอดบทเรียนการปฏิรูปพรรคการเมืองในต่างประเทศ เช่น ประเทศเยอรมนี อังกฤษ และฟิลิปปินส์ นำเสนอแนวทางการปฏิรูปพรรคการเมืองสำหรับประเทศไทยเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่ง โดยเน้นที่การพัฒนาระบบการเมืองและระบบการเลือกตั้ง การบริหารพรรคการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ให้ข้อเสนอแนะบทบาทของภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมพรรคการเมือง บทบาทของคณะกรรมการการเลือกตั้ง การปฏิรูปกฎหมายพรรคการเมืองโดยมีรายละเอียดตั้งแต่การจัดตั้งพรรคการเมือง ไปจนถึงการสิ้นสภาพพรรคการเมือง