การวิเคราะห์ผลกระทบและการใช้ประโยชน์ความตกลงและกรอบความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศในประชาคมอาเซียน (ASEAN Community: AC)

การวิเคราะห์ผลกระทบและการใช้ประโยชน์ความตกลงและกรอบความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศในประชาคมอาเซียน (ASEAN Community: AC)

วิเคราะห์ผลกระทบและการใช้ประโยชน์ความตกลงและกรอบความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศจากการรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียน นำเสนอนโยบายและปัจจัยที่ส่งผลต่อพัฒนาการอำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศในอาเซียน และบริบทด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้าของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ศึกษากรอบกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยการอำนวยความสะดวกทางการค้า และประเมินกฎหมายที่เกี่ยวข้องเฉพาะเรื่อง ได้แก่ ระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว การอำนวยความสะดวกทางการขนส่งและการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงมาตรการการอำนวยความสะดวกทางการค้าสำหรับกลุ่มสินค้าเครื่องปรุงรสและสินค้าอิเล็กทรอนิกส์


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98967DUE 10-10-21

updated by Kodchakorn Satchaparppichit

views 15