การศึกษาวิเคราะห์บทบาทภาคการเงินเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในอาเซียน

การศึกษาวิเคราะห์บทบาทภาคการเงินเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในอาเซียน

ประเมินสถานะบทบาทของการจัดสรรเงินทุนของประเทศสมาชิกอาเซียนต่อการสนับสนุนสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) วิเคราะห์แผนปฏิบัติการ The Addis Ababa Action Agenda ที่มีเป้าหมายในการขจัดความยากจนและสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน นำเสนอบทบาทของภาคการเงินของประเทศสมาชิกอาเซียน การพัฒนาความสามารถในการบริหารการคลังของภาครัฐ การขยายฐานภาษีและการปรับเพิ่มภาษี การเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่ายและการจัดซื้อภาครัฐ การสร้างระบบจูงใจให้ภาคเอกชนและองค์กรไม่แสวงผลกำไรลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การส่งเสริมให้ภาครัฐและภาคธุรกิจนำเทคโนโลยีด้านการเงินมาเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึงกรณีศึกษาบทบาทภาคการเงินของประเทศไทย สปป.ลาว และกัมพูชา ต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98969CHECK SHELVES

updated by Kodchakorn Satchaparppichit

views 16