Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home  /  TAIC New Arrivals


วันวานที่บ้านตาก

ถ่ายทอดวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี และความเชื่อของคนในชุมชนอำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ผ่านคำบอกเล่าของคุณแม่จำเนียร เงินดีและจากประสบการณ์ของผู้เขียนและครอบครัวในอดีตย้อนเวลาไปช่วง 50-65 ปี บรรยายยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลงของชุมชนบ้านตากมาจนถึงปัจจุบันผ่านการเล่าเรื่องราวของผู้คน สถานที่เหตุการณ์สำคัญ กิจกรรมทางสังคม วัฒนธรรมและประเพณีพิธีกรรมต่าง ๆ บอกเล่าชีวิตประจำวันของผู้คน การอบรมเลี้ยงดูบุตร อาหารในท้องถิ่น กิจกรรมทางสังคม และประเพณีที่เกี่ยวกับพุทธศาสนา ประเพณีปีใหม่หรือสงกรานต์ของชุมชนบ้านตาก และความเชื่อเรื่องการเลี้ยงผี กล่าวถึงเหตุการณ์สำคัญในอดีต ได้แก่ เหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ในปี พ.ศ. ๒๕๐๒ และจุดเริ่มต้นของการสร้างเขื่อนภูมิพล รวมถึงบุคคลสำคัญในอำเภอบ้านตาก