วันวานที่บ้านตาก

วันวานที่บ้านตาก

ถ่ายทอดวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี และความเชื่อของคนในชุมชนอำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ผ่านคำบอกเล่าของคุณแม่จำเนียร เงินดีและจากประสบการณ์ของผู้เขียนและครอบครัวในอดีตย้อนเวลาไปช่วง 50-65 ปี บรรยายยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลงของชุมชนบ้านตากมาจนถึงปัจจุบันผ่านการเล่าเรื่องราวของผู้คน สถานที่เหตุการณ์สำคัญ กิจกรรมทางสังคม วัฒนธรรมและประเพณีพิธีกรรมต่าง ๆ บอกเล่าชีวิตประจำวันของผู้คน การอบรมเลี้ยงดูบุตร อาหารในท้องถิ่น กิจกรรมทางสังคม และประเพณีที่เกี่ยวกับพุทธศาสนา ประเพณีปีใหม่หรือสงกรานต์ของชุมชนบ้านตาก และความเชื่อเรื่องการเลี้ยงผี กล่าวถึงเหตุการณ์สำคัญในอดีต ได้แก่ เหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ในปี พ.ศ. ๒๕๐๒ และจุดเริ่มต้นของการสร้างเขื่อนภูมิพล รวมถึงบุคคลสำคัญในอำเภอบ้านตาก


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98980CHECK SHELVES

updated by Kodchakorn Satchaparppichit

views 26