Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home  /  TAIC New Arrivals


วันวานที่บ้านตาก

วันวานที่บ้านตาก

ถ่ายทอดวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี และความเชื่อของคนในชุมชนอำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ผ่านคำบอกเล่าของคุณแม่จำเนียร เงินดีและจากประสบการณ์ของผู้เขียนและครอบครัวในอดีตย้อนเวลาไปช่วง 50-65 ปี บรรยายยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลงของชุมชนบ้านตากมาจนถึงปัจจุบันผ่านการเล่าเรื่องราวของผู้คน สถานที่เหตุการณ์สำคัญ กิจกรรมทางสังคม วัฒนธรรมและประเพณีพิธีกรรมต่าง ๆ บอกเล่าชีวิตประจำวันของผู้คน การอบรมเลี้ยงดูบุตร อาหารในท้องถิ่น กิจกรรมทางสังคม และประเพณีที่เกี่ยวกับพุทธศาสนา ประเพณีปีใหม่หรือสงกรานต์ของชุมชนบ้านตาก และความเชื่อเรื่องการเลี้ยงผี กล่าวถึงเหตุการณ์สำคัญในอดีต ได้แก่ เหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ในปี พ.ศ. ๒๕๐๒ และจุดเริ่มต้นของการสร้างเขื่อนภูมิพล รวมถึงบุคคลสำคัญในอำเภอบ้านตาก


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98980CHECK SHELVESLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram