วิวัฒน์รัตนโกสินทร์

วิวัฒน์รัตนโกสินทร์

สรุปข้อมูลทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่เริ่มกรุงรัตนโกสินทร์ ทั้งด้านการปกครอง การทหาร เศรษฐกิจ และการเมือง ศึกษาการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่เกิดขึ้นในรัชสมัยรัชกาลที่1 ถึงรัชกาลที่7 ครอบคลุม 21 เหตุการณ์กับการปฏิวัติ พ.ศ. 2475 กล่าวถึงภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ การเล่นพวก และการทุจริต อธิบายการเกิดกบฏ เมื่อร.ศ. 103 และกบฏโดยการใช้กำลังทหารระดับล่าง เมื่อร.ศ. 130 การจัดตั้งคณะราษฎรและผลสำเร็จของการปฏิวัติ รวมถึงสภาพแวดล้อมของสยามและประชาชนหลังการปฏิวัติ 2475 ศึกษารัฐบาลในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม การกำเนิดขบวนการเสรีไทย ยุครัฐบาลปรีดีและแนวร่วม และจุดจบของคณะราษฎร


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98945CHECK SHELVES
Political Science Library959.35 น417วCHECK SHELVES
Political Science Library959.35 น417วCHECK SHELVES
Political Science Library959.35 น417วCHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)959.35 น417ว 2562CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)959.35 น417ว 2562CHECK SHELVES
Arts LibraryDS578 น215วCHECK SHELVES

updated by Kodchakorn Satchaparppichit

views 20