พระราหู การสืบทอดและการสร้างสรรค์สัญลักษณ์ความเชื่อในสังคมไทย

พระราหู การสืบทอดและการสร้างสรรค์สัญลักษณ์ความเชื่อในสังคมไทย

รวบรวมความเชื่อเกี่ยวกับพระราหูในมิติทางศาสนาและวัฒนธรรมในสังคมไทย ประกอบด้วย ความเชื่อเกี่ยวกับพระราหูในศาสนาพราหมณ์-ฮินดูและศาสนาพุทธที่ปรากฎในคัมภีร์ศาสนา อธิบายความเชื่อเกี่ยวกับพระราหูในมิติวัฒนธรรมไทยทั้งในทางโหราศาสตร์และวัฒนธรรม กล่าวถึงการสืบทอดและการสร้างสรรค์สัญลักษณ์พระราหูในงานประติมากรรม จิตรกรรมฝาผนัง และภาพสมุดไทย ในสมัยอยุธยา สมัยกรุงธนบุรี และสมัยรัตนโกสินทร์ ศึกษาปัจจัยการสืบทอดและสร้างสรรค์กับการผสมผสานสัญลักษณ์พระราหูในงานศิลปะด้านความคิดเกี่ยวกับพุทธศาสนาและโหราศาสตร์ในสังคมไทย รวมถึงการแปรรูปสัญลักษณ์พระราหูสู่พิธีกรรมในสังคมไทย ได้แก่ การสะเดาะเคราะห์และการท่องเที่ยวเชิงพิธีกรรม


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98988CHECK SHELVES

updated by Kodchakorn Satchaparppichit

views 17