Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home  /  TAIC New Arrivals


ประเทศไทยในความคิดของเมธีวิจัยอาวุโส

รวบรวมบทความทางด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรม ศึกษาพัฒนาการของภาษาไทยที่มีลักษณะเป็นภาษาชาติ ภาษาไทยในยุคโลกาภิวัฒน์และความเป็นนานาชาติของสังคมไทย นำเสนอพลวัตของวัฒนธรรมท้องถิ่นไทยผ่านปรากฎการณ์การนำทุนทางวัฒนธรรมไปประยุกต์ ต่อยอดให้เกิดมูลค่าเพิ่มในบริบทเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการท่องเที่ยว วิเคราะห์วรรณคดีไทยเรื่องรามเกียรติ์ อันสะท้อนให้เห็นถึงคุณธรรม จริยธรรมของสังคมไทยในอดีต ศึกษาสังคมตลาด (market society) ของชาวบ้านในภาคอีสาน ปัจจัยที่ทำให้เกิดตลาด รูปแบบและพัฒนาการของตลาดสดอีสานที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัย วิเคราะห์การก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยระดับสูง (Super-aged society) ในประเทศไทย ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมไทยในช่วง 60 ปี ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2501 – 2561) ระบบอุปถัมภ์กับสังคมไทย จุดเริ่มต้นของวัฒนธรรมต้านโกง และนโยบายเปิดประเทศของเติ้งเสี่ยวผิงที่สัมพันธ์กับการก้าวขึ้นสู่มหาอำนาจของจีน