ประเทศไทยในความคิดของเมธีวิจัยอาวุโส

ประเทศไทยในความคิดของเมธีวิจัยอาวุโส

รวบรวมบทความทางด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรม ศึกษาพัฒนาการของภาษาไทยที่มีลักษณะเป็นภาษาชาติ ภาษาไทยในยุคโลกาภิวัฒน์และความเป็นนานาชาติของสังคมไทย นำเสนอพลวัตของวัฒนธรรมท้องถิ่นไทยผ่านปรากฎการณ์การนำทุนทางวัฒนธรรมไปประยุกต์ ต่อยอดให้เกิดมูลค่าเพิ่มในบริบทเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการท่องเที่ยว วิเคราะห์วรรณคดีไทยเรื่องรามเกียรติ์ อันสะท้อนให้เห็นถึงคุณธรรม จริยธรรมของสังคมไทยในอดีต ศึกษาสังคมตลาด (market society) ของชาวบ้านในภาคอีสาน ปัจจัยที่ทำให้เกิดตลาด รูปแบบและพัฒนาการของตลาดสดอีสานที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัย วิเคราะห์การก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยระดับสูง (Super-aged society) ในประเทศไทย ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมไทยในช่วง 60 ปี ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2501 – 2561) ระบบอุปถัมภ์กับสังคมไทย จุดเริ่มต้นของวัฒนธรรมต้านโกง และนโยบายเปิดประเทศของเติ้งเสี่ยวผิงที่สัมพันธ์กับการก้าวขึ้นสู่มหาอำนาจของจีน


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98895CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)300.72 ป283 2562CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)300.72 ป283 2562CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Chula Collectionร 15 018293 2562LIB USE ONLY
Arts LibraryHN700.55.A8 ป171CHECK SHELVES
Political Science Library300.72 ป283DUE 15-12-21
Political Science Library300.72 ป283CHECK SHELVES

updated by Kodchakorn Satchaparppichit

views 28