โครงการนิทรรศการรวบรวมผลงานสะสม โดยคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

โครงการนิทรรศการรวบรวมผลงานสะสม โดยคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

นำเสนอโครงการนิทรรศการผลงานสะสม โดยคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่จัดแสดงระหว่างวันที่ 7 มิถุนายน ถึงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ หอศิลป์บรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ประกอบด้วย ผลงานวาดเส้นโดยศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ที่เคยใช้สอนวิชาประวัติศาสตร์ศิลป์ ได้แก่ ภาพโครงสร้างสถาปัตยกรรมตะวันตกในแต่ละยุคสมัย แบบลายไทย โครงสร้างเจดีย์ สถาปัตยกรรม แนวประเพณีไทย ลายกนก โครงร่างท่าทางของหุ่นกระบอกและตัวละครไทย รวมถึงการวิเคราะห์ อธิบายแนวคิดและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินที่จัดแสดงในนิทรรศการ ผลงานของศิลปินแห่งชาติ ศิลปินอาวุโส และศิลปินต่างประเทศ ได้แก่ ผลงานภาพพิมพ์แกะไม้ และภาพพิมพ์โลหะร่องลึก


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98877CHECK SHELVES

updated by Kodchakorn Satchaparppichit

views 11