ระหว่างปริศนาและศรัทธา: ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ กับการเมืองมนุษย์ในศตวรรษที่21

ระหว่างปริศนาและศรัทธา: ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ กับการเมืองมนุษย์ในศตวรรษที่21

รวบรวมบทความที่สะท้อนองค์ความรู้และประเด็นความสนใจทางวิชาการของชัยวัฒน์ สถาอานันท์ ได้แก่ ปรัชญาและทฤษฎีการเมือง ความรุนแรงและสันติวิธี การเมืองและความมั่นคง และความขัดแย้งในสามจังหวัดชายแดนใต้และมุสลิมศึกษา อธิบายแนวคิดปรัชญาทางการเมืองเรื่องโลกราษฎร์นิยม (Cosmopolitanism) และบทบาทของมิตรภาพในกิจกรรมทางการเมืองของนักปรัชญา ศึกษาปัญหาโครงสร้างอำนาจรัฐและระบบเศรษฐกิจที่ไม่เป็นธรรม รัฐกับสิทธิมนุษยชนในรัฐบาลยุคหลังการรัฐประหาร พ.ศ. 2557 ประชาสังคมในประเทศไทย และบทเรียนจากโครงการการบันทึกประวัติศาสตร์ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 วิเคราะห์ผลกระทบของนโยบายชาตินิยมพุทธต่อกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย ความรุนแรงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อสถานะความเป็นกลางของบุคลากรทางการแพทย์ และแนวคิดสันติภาพและสันติวิธีในศาสนาอิสลาม


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98867CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)320.9593 ร276 2562CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)320.9593 ร276 2562CHECK SHELVES
Arts LibraryJQ1745.5 ร210CHECK SHELVES
Political Science Library320.9593 ร276DUE 30-09-21
Political Science Library320.9593 ร276CHECK SHELVES

updated by Kodchakorn Satchaparppichit

views 7