รายงานผลการสำรวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยปี 2561

รายงานผลการสำรวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยปี 2561

นำเสนอผลการสำรวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ปี 2560 และคาดการณ์มูลค่าในปี 2561 ศึกษามูลค่า e-Commerce จำแนกตามลักษณะทางธุรกิจ ประเภทของผู้ประกอบการ ประเภทของอุตสาหกรรม และขนาดของธุรกิจ วิเคราะห์ช่องทางการชำระเงินที่กลุ่มผู้ประกอบการ SMEsและ Enterprises เลือกใช้และช่องทางการขนส่งสินค้าและบริการที่ผู้ประกอบการใช้งานในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล รวมถึงช่องทางการตลาดออนไลน์ที่เลือกใช้ในการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ กล่าวถึงการนำเทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) มาใช้ในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการธุรกิจ e-Commerce


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 93726CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 94975CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 94975CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98904CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98904CHECK SHELVES

updated by Kodchakorn Satchaparppichit

views 30