Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home  /  TAIC New Arrivals


รายงานผลการสำรวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยปี 2561

รายงานผลการสำรวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยปี 2561

นำเสนอผลการสำรวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ปี 2560 และคาดการณ์มูลค่าในปี 2561 ศึกษามูลค่า e-Commerce จำแนกตามลักษณะทางธุรกิจ ประเภทของผู้ประกอบการ ประเภทของอุตสาหกรรม และขนาดของธุรกิจ วิเคราะห์ช่องทางการชำระเงินที่กลุ่มผู้ประกอบการ SMEsและ Enterprises เลือกใช้และช่องทางการขนส่งสินค้าและบริการที่ผู้ประกอบการใช้งานในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล รวมถึงช่องทางการตลาดออนไลน์ที่เลือกใช้ในการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ กล่าวถึงการนำเทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) มาใช้ในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการธุรกิจ e-Commerce


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)93726CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)94975CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)94975CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)98904CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)98904CHECK SHELVESLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2918 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram