Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home  /  TAIC New Arrivals


รายงานผลการสำรวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยปี 2561

นำเสนอผลการสำรวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ปี 2560 และคาดการณ์มูลค่าในปี 2561 ศึกษามูลค่า e-Commerce จำแนกตามลักษณะทางธุรกิจ ประเภทของผู้ประกอบการ ประเภทของอุตสาหกรรม และขนาดของธุรกิจ วิเคราะห์ช่องทางการชำระเงินที่กลุ่มผู้ประกอบการ SMEsและ Enterprises เลือกใช้และช่องทางการขนส่งสินค้าและบริการที่ผู้ประกอบการใช้งานในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล รวมถึงช่องทางการตลาดออนไลน์ที่เลือกใช้ในการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ กล่าวถึงการนำเทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) มาใช้ในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการธุรกิจ e-Commerce