รายงานผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2561

รายงานผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2561

นำเสนอผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยปี 2561 จำนวนชั่วโมงการใช้ สถานที่การใช้ กิจกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ต การใช้งานสื่อสังคมออนไลน์และชุมชนออนไลน์ และปัญหาที่เกิดจากการใช้อินเทอร์เน็ต ประกอบด้วย เจาะลึกพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทยแบ่งตามช่วงอายุ ดังนี้ Baby Boomers ผู้เกิดช่วง (พ.ศ.2489-2507), Gen X ผู้เกิดช่วง (พ.ศ.2508-2523), Gen Y ผู้เกิดช่วง (พ.ศ.2524-2543) และ Gen Z ผู้เกิดช่วง (พ.ศ.2544 เป็นต้นไป) ที่สัมพันธ์กับกิจกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ต ได้แก่ การใช้สื่อสังคมออนไลน์ การรับส่งอีเมล การค้นหาข้อมูล ความบันเทิง การซื้อสินค้าและบริการทางออนไลน์ กล่าวถึงพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการถูกละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลจากการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทยและแนวทางการป้องกันการถูกละเมิดความเป็นส่วนตัวบนสื่อสังคมออนไลน์


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)384.3 ร451ส 2557CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 90071CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 90071CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 93704CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 94924CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98902CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98902CHECK SHELVES

updated by Kodchakorn Satchaparppichit

views 15