Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home  /  TAIC New Arrivals


รายงานผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2561

นำเสนอผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยปี 2561 จำนวนชั่วโมงการใช้ สถานที่การใช้ กิจกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ต การใช้งานสื่อสังคมออนไลน์และชุมชนออนไลน์ และปัญหาที่เกิดจากการใช้อินเทอร์เน็ต ประกอบด้วย เจาะลึกพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทยแบ่งตามช่วงอายุ ดังนี้ Baby Boomers ผู้เกิดช่วง (พ.ศ.2489-2507), Gen X ผู้เกิดช่วง (พ.ศ.2508-2523), Gen Y ผู้เกิดช่วง (พ.ศ.2524-2543) และ Gen Z ผู้เกิดช่วง (พ.ศ.2544 เป็นต้นไป) ที่สัมพันธ์กับกิจกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ต ได้แก่ การใช้สื่อสังคมออนไลน์ การรับส่งอีเมล การค้นหาข้อมูล ความบันเทิง การซื้อสินค้าและบริการทางออนไลน์ กล่าวถึงพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการถูกละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลจากการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทยและแนวทางการป้องกันการถูกละเมิดความเป็นส่วนตัวบนสื่อสังคมออนไลน์