อดีต ปัจจุบัน และอนาคตประชาธิปไตยไทย

อดีต ปัจจุบัน และอนาคตประชาธิปไตยไทย

รวบรวมบทความถ่ายทอดมุมมองที่มีต่อประชาธิปไตยไทย นำเสนอแนวคิดว่าด้วยความซับซ้อนของประชาธิปไตยในสังคมไทยจากความเข้าใจประชาธิปไตยที่แตกต่างกันและความสัมพันธ์ทางอำนาจระหว่างผู้นำรัฐกับประชาชนในยุคที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ชี้ให้เห็นความสำคัญของการนำมิติของอารมณ์และความรู้สึกมาใช้ศึกษาปรากฎการณ์ทางการเมือง ทบทวนพัฒนาการของประชาธิปไตยไทยในอดีตจนถึงปัจจุบันผ่านเหตุการณ์สำคัญทางการเมือง การเปลี่ยนระบอบการปกครอง พ.ศ. 2475 เรื่องเล่าจากผู้เข้าร่วมกระบวนการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในเหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 และอธิบายระบบการสืบทอดอำนาจและทรัพย์สินจากสถาบันครอบครัวสู่โครงสร้างรัฐและการเมือง


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98863CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)321.809593 อ131 2562CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)321.809593 อ131 2562DUE 31-08-21
Arts LibraryJC423 อ143CHECK SHELVES
Political Science Library321.809593 อ131CHECK SHELVES
Political Science Library321.809593 อ131CHECK SHELVES
Political Science Library321.809593 อ131CHECK SHELVES

updated by Kodchakorn Satchaparppichit

views 54