การพัฒนาท้องถิ่นไทย ตามแนวพระราชดำริ

การพัฒนาท้องถิ่นไทย ตามแนวพระราชดำริ

นำเสนอพระราชประวัติ การเสด็จขึ้นครองราชย์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระราชกรณียกิจ พระราชนิพนธ์ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร กล่าวถึงประเภทของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้แก่ การพัฒนาแหล่งน้ำ การเกษตร สิ่งแวดล้อม การส่งเสริมอาชีพ สาธารณสุข การคมนาคม การสื่อสาร และสวัสดิการสังคม ครอบคลุมแนวพระราชดำริเกี่ยวกับ “น้ำ” ได้แก่ น้ำแล้ง น้ำท่วม และน้ำเสีย เช่น โครงการฝนหลวง ฝายทดน้ำ เขื่อนเก็บกักน้ำ โครงการแก้มลิง เครื่องกรองน้ำธรรมชาติ และโครงการกังหันน้ำชัยพัฒนา

updated by Kodchakorn Satchaparppichit

views 3