การพัฒนาท้องถิ่นไทย ตามแนวพระราชดำริ

การพัฒนาท้องถิ่นไทย ตามแนวพระราชดำริ

นำเสนอพระราชประวัติ การเสด็จขึ้นครองราชย์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระราชกรณียกิจ พระราชนิพนธ์ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร กล่าวถึงประเภทของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้แก่ การพัฒนาแหล่งน้ำ การเกษตร สิ่งแวดล้อม การส่งเสริมอาชีพ สาธารณสุข การคมนาคม การสื่อสาร และสวัสดิการสังคม ครอบคลุมแนวพระราชดำริเกี่ยวกับ “น้ำ” ได้แก่ น้ำแล้ง น้ำท่วม และน้ำเสีย เช่น โครงการฝนหลวง ฝายทดน้ำ เขื่อนเก็บกักน้ำ โครงการแก้มลิง เครื่องกรองน้ำธรรมชาติ และโครงการกังหันน้ำชัยพัฒนา

updated by Kodchakorn Satchaparppichit

views 26