Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home  /  TAIC New Arrivals


การพัฒนาท้องถิ่นไทย ตามแนวพระราชดำริ

การพัฒนาท้องถิ่นไทย ตามแนวพระราชดำริ

นำเสนอพระราชประวัติ การเสด็จขึ้นครองราชย์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระราชกรณียกิจ พระราชนิพนธ์ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร กล่าวถึงประเภทของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้แก่ การพัฒนาแหล่งน้ำ การเกษตร สิ่งแวดล้อม การส่งเสริมอาชีพ สาธารณสุข การคมนาคม การสื่อสาร และสวัสดิการสังคม ครอบคลุมแนวพระราชดำริเกี่ยวกับ “น้ำ” ได้แก่ น้ำแล้ง น้ำท่วม และน้ำเสีย เช่น โครงการฝนหลวง ฝายทดน้ำ เขื่อนเก็บกักน้ำ โครงการแก้มลิง เครื่องกรองน้ำธรรมชาติ และโครงการกังหันน้ำชัยพัฒนา
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram