อยู่ดี กินดี มีสุข: มิติทางสังคมและวัฒนธรรมของสุขภาพ รวมบทความจากการประชุมวิชาการทางมานุษยวิทยา ครั้งที่12 พ.ศ. 2560

อยู่ดี กินดี มีสุข: มิติทางสังคมและวัฒนธรรมของสุขภาพ รวมบทความจากการประชุมวิชาการทางมานุษยวิทยา ครั้งที่12 พ.ศ. 2560

รวบรวมปาฐกถาและบทความคัดสรรจากการประชุมวิชาการทางมานุษยวิทยา ในหัวข้อเกี่ยวกับมิติทางสังคมและวัฒนธรรมของสุขภาพ ศึกษาการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายของมานุษยวิทยาการแพทย์ในศตวรรษที่21 มิติอารมณ์ความรู้สึกของการเจ็บป่วย การปฏิบัติทางวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อสุขภาวะของเพศและเพศวิถี และวัฒนธรรมวัยรุ่นกับสุขภาพ อธิบายการเลือกใช้ยาชุดรักษาตนเองของผู้ใช้แรงงานมากกว่าไปพบแพทย์ การจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นในการรักษาผู้ป่วยระยะสุดท้ายของชีวิต แนวคิดและโรคาบำบัดในวัฒนธรรมพุทธศาสนาแบบชาวบ้าน ให้ข้อมูลการบูรณาการด้านการแพทย์แผนโบราณ ตำรายารักษาสัตว์ ศึกษาเรื่องฟันและทันตกรรมในสังคมไทย และสุขภาพประชากรยุคก่อนประวัติศาสตร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98872CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)306.461 อ869 2562CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)306.461 อ869 2562CHECK SHELVES

updated by Kodchakorn Satchaparppichit

views 25