Sri Guru Granth Sahib

Sri Guru Granth Sahib

ในวาระ ๕๕๐ ปีชาตกาลท่านคุรุนานักเทพ (ค.ศ. ๑๔๖๙ - ๒๐๑๙) ผู้ก่อตั้งศาสนาซิกข์ ศูนย์อินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศอจ.) รู้สึกยินดียิ่งที่จะได้เชิญพระมหาคัมภีร์สิริคุรุครันถสาหิบ อันเป็นที่เคารพสักการะในหมู่ชาวซิกข์ดุจเดียวกับศาสดาที่เป็นมนุษย์ทั้งสิบ ขึ้นสู่ชั้นหนังสือ ‘จุฬาฯ ภารัตคดีสถาน’ (ชั้น ๖ หอกลาง จุฬาฯ) พระคัมภีร์ฉบับดังกล่าวเป็นฉบับแปลภาษาอังกฤษ ครบชุด ๔ เล่ม มีความสมบูรณ์ด้วยเนื้อหาพร้อมอรรถาธิบายอย่างละเอียด ศอจ. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หลายท่านจะได้มีโอกาสรื่นรมย์กับรสแห่งอมตธรรมอันเป็นสากลนิยมและมนุษยนิยม ปราศจากการแบ่งเชื้อชาติศาสนา ที่บรรจุอยู่ในกถาวัจนะอันละเมียดละไมของพระคัมภีร์เล่มนี้ -Facebook: Surat Horachaikul


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Indian Studies294.682 A235S 2018CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Indian Studies294.682 A235S 2018CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Indian Studies294.682 A235S 2018CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Indian Studies294.682 A235S 2018CHECK SHELVES

updated by Kodchakorn Satchaparppichit

views 18