พิการศึกษาเชิงวิพากษ์และบูรณาการ

พิการศึกษาเชิงวิพากษ์และบูรณาการ

นำเสนอทฤษฎี ความรู้ และการให้ความหมายคนพิการหรือความพิการ “พิการศึกษา” อธิบายถึงปรัชญาแห่งศาสตร์ของความรู้จริง ระดับปรัชญาตั้งแต่ระดับกว้างถึงแคบ แนวคิดและทฤษฎีบูรณาการศาสตร์ ความหมาย ประเภท และทฤษฎีความพิการ และการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชุน (Community Based Rehabilitation: CBR) ศึกษาวัฒนธรรม ความเชื่อและทฤษฎีการให้ความหมายความพิการ การเสริมพลังอำนาจและปลุกจิตสำนึก วิธีวิทยาและการเข้าถึงความหมายพฤติกรรม วัฒนธรรม ความเชื่อและทิศทางองค์ความรู้และงานวิจัยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ทั้งเชิงเนื้อหาและปริมาณ วิพากษ์ความหมายและนัยยะของการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชน ครอบคลุมกรณีศึกษาคุณภาพชีวิตคนพิการ ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98812CHECK SHELVES

updated by Kodchakorn Satchaparppichit

views 11