การปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมคุณค่า และความสำคัญด้านมรดกทางวัฒนธรรม วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช สู่การเสนอชื่อเป็นแหล่งมรดกโลก

การปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมคุณค่า และความสำคัญด้านมรดกทางวัฒนธรรม วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช สู่การเสนอชื่อเป็นแหล่งมรดกโลก

นำเสนอการปรับปรุงภูมิทัศน์ของวัดพระมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อส่งเสริมคุณค่าและความสำคัญด้านมรดกวัฒนธรรม โดยอิงจากเกณฑ์การพิจารณาในการขึ้นบัญชีแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในการพิจารณา และแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมในประเทศไทย ศึกษาแนวคิดในการปรับปรุงพื้นที่แหล่งมรดกโลกเพื่อการอนุรักษ์สภาพภูมิศาสตร์และผังเมืองเดิมนครศรีธรรมราช อธิบายแนวทางในการปรับปรุงภูมิทัศน์ ได้แก่ พื้นที่อนุรักษ์สำคัญ (Core Zone) และพื้นที่กันชน (Buffer Zone)


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)712 ว695ก 2561CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)712 ว695ก 2561CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98808CHECK SHELVES

updated by Kodchakorn Satchaparppichit

views 14