ระบบกฎหมายซีวิลลอว์: จากกฎหมายสิบสองโต๊ะสู่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ระบบกฎหมายซีวิลลอว์: จากกฎหมายสิบสองโต๊ะสู่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

อธิบายความหมาย ลักษณะ และพัฒนาการของระบบกฎหมายซีวิลลอว์ ศึกษาบ่อเกิดของกฎหมายในสมัยจักรวรรดิโรมัน กฎหมายวิธีสบัญญัติและกฎหมายสารบัญญัติโรมัน และประมวลกฎหมายของจัสติเนียน กล่าวถึงการฟื้นฟูกฎหมายโรมันและสำนักศึกษากฎหมายโรมันในอิตาลี และกฎหมายโรมันในยุโรปในคริสต์ศตวรรษที่ 16-19 รวมถึงการสร้างระบบกฎหมายซีวิลลอว์ในประเทศไทย เช่น พระยามานวราชเสวีกับการร่างประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การจัดตั้งกรมร่างกฎหมาย และเหตุผลในการเลือกใช้วิธีการร่างกฎหมาย นอกจากนี้ยังกล่าวถึงการสร้างระบบกฎหมายสมัยใหม่ในญี่ปุ่นด้วย


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98724CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)340.56 ม628ร 2562CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)340.56 ม628ร 2562CHECK SHELVES

updated by Kodchakorn Satchaparppichit

views 122