Home  /  TAIC New Arrivals


ระบบกฎหมายซีวิลลอว์: จากกฎหมายสิบสองโต๊ะสู่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

อธิบายความหมาย ลักษณะ และพัฒนาการของระบบกฎหมายซีวิลลอว์ ศึกษาบ่อเกิดของกฎหมายในสมัยจักรวรรดิโรมัน กฎหมายวิธีสบัญญัติและกฎหมายสารบัญญัติโรมัน และประมวลกฎหมายของจัสติเนียน กล่าวถึงการฟื้นฟูกฎหมายโรมันและสำนักศึกษากฎหมายโรมันในอิตาลี และกฎหมายโรมันในยุโรปในคริสต์ศตวรรษที่ 16-19 รวมถึงการสร้างระบบกฎหมายซีวิลลอว์ในประเทศไทย เช่น พระยามานวราชเสวีกับการร่างประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การจัดตั้งกรมร่างกฎหมาย และเหตุผลในการเลือกใช้วิธีการร่างกฎหมาย นอกจากนี้ยังกล่าวถึงการสร้างระบบกฎหมายสมัยใหม่ในญี่ปุ่นด้วย