การวิจัยและพัฒนารูปแบบ กลไกการเสริมสร้างวินัยในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านความรับผิดชอบและการตรงต่อเวลา

การวิจัยและพัฒนารูปแบบ กลไกการเสริมสร้างวินัยในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านความรับผิดชอบและการตรงต่อเวลา

นำเสนอการเสริมสร้างวินัยในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านความรับผิดชอบและการตรงต่อเวลาเพื่อสร้างและปฏิบัติการทดลองใช้ รวมถึงประเมินและจัดทำคู่มือการใช้รูปแบบกลไกการเสริมสร้างวินัยในสถานศึกษา ศึกษานโยบายรัฐ กฎ ระเบียบ และมาตรฐานการศึกษา และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างวินัยฯ กระบวนการเสริมสร้างวินัย สภาพและกลไกความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆในสังคม และปัจจัยที่มีอิทธิพลในด้านความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98737CHECK SHELVES

updated by Kodchakorn Satchaparppichit

views 14