รายงานสรุปสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2561

รายงานสรุปสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2561

นำเสนอสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2561 ประกอบด้วย คุณภาพน้ำผิวดิน น้ำทะเลชายฝั่ง คุณภาพอากาศ ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย โดยการจัดลำดับรายจังหวัด ศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อมลพิษในประเทศไทย ได้แก่ ปัจจัยทางด้านอุตุนิยมวิทยาและด้านแหล่งกำเนิดจากการจราจร การก่อสร้าง และอุตสาหกรรม รวมถึงการบริหารจัดการด้านมลพิษ คุณภาพน้ำ คุณภาพอากาศ ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย

updated by Sumal Chausaraku

views 67