สรุปการสัมมนาวิชาการ “ไม่ใส่เครื่อง ถอดเครื่องช่วยหายใจ ทำได้เพียงใด ในระยะท้ายของชีวิต (Withholding and withdrawing of life-sustaining treatment)”

สรุปการสัมมนาวิชาการ “ไม่ใส่เครื่อง ถอดเครื่องช่วยหายใจ ทำได้เพียงใด ในระยะท้ายของชีวิต (Withholding and withdrawing of life-sustaining treatment)”

นำเสนอความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิของบุคคลในการแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขตาม พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 มาตรา 12 และประเด็นกฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิเสธการรักษาที่เกินความจำเป็น อธิบายแนวทางการดำเนินการในเรื่องการถอดท่อช่วยหายใจหรือการไม่ใช้ท่อช่วยหายใจเพื่อยื้อชีวิตของผู้ป่วยในระยะท้ายของชีวิต


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98720CHECK SHELVES

updated by Sumal Chausaraku

views 7