Home  /  TAIC New Arrivals


ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทยต่อประชาคมอาเซียน พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕

พิจารณาภาพรวมยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทยต่อประชาคมอาเซียน พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ วิเคราะห์ความเชื่อมโยง กลไกการขับเคลื่อนภารกิจอาเซียนและสภาพแวดล้อมของกระทรวงมหาดไทยต่อประชาคมอาเซียน และแผนยุทธศาสตร์ นำเสนอประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทยต่อประชาคมอาเซียน ๕ ประเด็น ประกอบด้วย การเสริมสร้างสังคมเข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก การเพิ่มพูนศักยภาพการพัฒนาสภาพแวดล้อมสู่อนาคต การเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน การวางรากฐานการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและระบบบริหารจัดการ และการพัฒนาภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจให้มีความสามารถในการแข่งขัน