Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home  /  TAIC New Arrivals


วารสารวิชาการ กสทช. ประจำปี 2561

วารสารวิชาการ กสทช. ประจำปี 2561

รวบรวมความรู้และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารคลื่นความถี่ การกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง โทรทัศน์ คมนาคม และวิทยุคมนาคม วิเคราะห์การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลของประเทศไทยไปสู่ Thailand 4.0 และการเปลี่ยนภูมิทัศน์ทางการเมือง (Landscape)ของประเทศไทยในยุคดิจิทัล ศึกษาการใช้คลื่นความถี่สำหรับการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ตกริดของประเทศไทย การประเมินแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ฉบับที่1 และโครงสร้างใบอนุญาตและกระบวนการอนุญาตกับภารกิจการกำกับดูแลการปฏิบัติตามเงื่อนไขใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ กล่าวถึงเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลและไร้สาย ปัญหาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ กรณีศึกษาเปรียบเทียบการใช้งานพอดแคสต์ในสหรัฐอเมริกาและไทย และพัฒนาการเชื่อมโยงจากอดีตและแนวทางพัฒนากิจการวิทยุกระจายเสียงในประเทศไทย


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98701CHECK SHELVESLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram