ตัวตนบุคคล และความเชื่องโยงกับวัฒนธรรมไทย

ตัวตนบุคคล และความเชื่องโยงกับวัฒนธรรมไทย

วิเคราะห์ความเป็นตัวตนของบุคคลและการเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมไทยในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านสถาบันพระมหากษัตริย์ ชาติพันธุ์ ตัวตนของคนต่างจังหวัดและผู้สูงวัย ความเป็นพี่น้องในครอบครัว ความเชื่อทางศาสนา คนโสด เพศที่สาม ผู้ทุพพลภาพ อาชีพ สถาบันการศึกษา วัฒนธรรมประจำชาติ ชนชั้นทางสังคม ให้ข้อเสนอแนะในการช่วยสร้างตัวตนใหม่ เช่น หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การออกกำลังกาย การมอบอำนาจในเชิงพลังใจ (Empowerment) และการให้คำชม เป็นต้น


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98670CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)126 ธ661ต 2562CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)126 ธ661ต 2562CHECK SHELVES
Arts LibraryBF697 ธ237ตCHECK SHELVES

updated by Sumal Chausaraku

views 11