การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันและศักยภาพการเข้าสู่ตลาดอาเซียนของภาคบริการไทย

การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันและศักยภาพการเข้าสู่ตลาดอาเซียนของภาคบริการไทย

นำเสนอสถานการณ์ทั่วไปของภาคบริการในอาเซียนและประเทศไทย ส่วนแบ่งตลาด การส่งออก และความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในแต่ละด้านของประเทศอาเซียน วิเคราะห์สาขาบริการในประเทศไทยและประเทศคู่ค้าที่มีศักยภาพ การดึงดูดเงินทุนทางตรงจากต่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงส่วนแบ่งของสาขาบริการด้านการก่อสร้างและความงาม และโอกาสธุรกิจสุขภาพในประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม (CLMV) ศึกษาระเบียบ กฎหมาย และมาตรการที่เกี่ยวข้องของภาคบริการเป้าหมาย และความสามารถในการแข่งขันของสาขาบริการของไทยในประเทศกัมพูชา รวมถึงต้นแบบธุรกิจ (Business Model) ของบริการก่อสร้างและความงามของไทยในประเทศกัมพูชา


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)338.4 ก125ก 2560CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)338.4 ก125ก 2560CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98613CHECK SHELVES

updated by Sumal Chausaraku

views 8