Home  /  TAIC New Arrivals


ความรู้เบื้องต้น กฎหมายกับการประกอบกิจการโทรคมนาคม

นำเสนอกฎหมายกับการประกอบกิจการโทรคมนาคม การบริหารจัดการรูปแบบเดิมของอุตสาหกรรมโทรคมนาคม และการปฏิรูประบบการบริหารจัดการอุตสาหกรรมโทรคมนาคม วิเคราะห์การบริหารจัดการอุตสาหกรรมโทรคมนาคมภายใต้ระบบการแข่งขันเสรี และการกำกับดูแลและการอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคม ครอบคลุมการอนุญาตภายใต้ระบบการแข่งขันเสรี และแนวคิดพื้นฐานว่าด้วยการแข่งขันในกิจการโทรคมนาคม