ปู่หม่อมล้านนา : 100 ปี ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร

ปู่หม่อมล้านนา : 100 ปี ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร

รวบรวมประวัติชีวิตและผลงานของ ศาสตราจารย์ ประเสริฐ ณ นคร อดีตนายราชบัณฑิตยสถานและนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2531 ตั้งแต่วัยเด็กสู่การเป็นปรมาจารย์ด้านไทยศึกษาและการมีส่วนร่วมกับการขยายขอบเขตของไทยศึกษาสู่การศึกษาเรื่องชนเผ่าไทอื่น ๆ นอกประเทศไทย กล่าวถึงผลงานด้านภาษา จารึกและประวัติศาสตร์ ตลอดจนแรงบันดาลใจในการประพันธ์คำร้องภาษาไทยของเพลงพระราชนิพนธ์ชะตาชีวิต ใกล้รุ่ง ในดวงใจนิรันดร์ แว่ว และเพลงประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98700CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)92 ป419 2562CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)92 ป419 2562CHECK SHELVES
Political Science Library923.7593 ป691CHECK SHELVES
Political Science Library923.7593 ป691CHECK SHELVES
Arts LibraryPL4201 ร242ปCHECK SHELVES

updated by Sumal Chausaraku

views 9