Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home  /  TAIC New Arrivals


มาตรฐานการศึกษาสู่การยกระดับคุณภาพคนไทย 4.0

มาตรฐานการศึกษาสู่การยกระดับคุณภาพคนไทย 4.0

นำเสนอเนื้อหาจากการเสวนาและบรรยายในโครงการ “มาตรฐานการศึกษาสู่การยกระดับคุณภาพคนไทย 4.0” เกี่ยวกับมุมมองและประสบการณ์การจัดการศึกษาตามมาตรฐานการจัดการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา 3 ด้าน ได้แก่ ผู้เรียนรู้ ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และพลเมืองที่เข้มแข็ง อธิบายการเชื่อมโยงกันของคุณภาพมาตรฐานและระบบการศึกษา เทคโนโลยีกับคน Generation Z และการขับเคลื่อนประเทศด้วยการสร้างนวัตกรรม กล่าวถึงแนวคิดการศึกษาที่เน้นฐานสมรรถนะ (Competency-Based) เช่น การคิดวิเคราะห์ (Critical thinking) ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) การสื่อสาร (Communication) และการทำงานร่วมกับผู้อื่น (Collaboration) ทักษะด้านดิจิทัล (Digital skills) และภาษาอังกฤษ เพื่อใช้เป็นแนวทางการนำมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติและการมีส่วนร่วมของสถาบันการศึกษาในการพัฒนาประเทศ
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram