Home  /  TAIC New Arrivals


ต้องก้าวให้พ้นจากวังวนเดิม: รวมบทวิจารณ์การศึกษากับสังคมไทย

วิเคราะห์การศึกษากับสังคมไทยโดยภาพรวม บทบาทและฐานะของครู นักศึกษา และนิสิตนักศึกษาในสังคมไทย และแนวคิดและกิจกรรมของบุคลากรทางการศึกษา วิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมกับปรัชญาชีวิตของคนไทย การปฏิรูปการฝึกหัดครู ความล้มเหลวของโครงการการศึกษาในประเทศไทย และบทบาทของสื่อมวลชนในการศึกษา นำเสนอความเป็นผู้นำของนักการศึกษาไทย สงครามระหว่างครูใหญ่กับครูน้อย และภาระหนักของนักวิชาการไทย กล่าวถึงข้อวิจารณ์เกี่ยวกับวารสารทางการศึกษาของไทยในปัจจุบัน ข้อคิดและข้อสรุปจากการประชุมสัมมนา เรื่องความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในประเทศไทย มหาวิทยาลัยในกำกับรัฐบาล และงานบริการนักศึกษา และข้อสังเกตจากการประชุมสัมมนาบทบาทของครูในสังคมปัจจุบัน