ต้องก้าวให้พ้นจากวังวนเดิม: รวมบทวิจารณ์การศึกษากับสังคมไทย

ต้องก้าวให้พ้นจากวังวนเดิม: รวมบทวิจารณ์การศึกษากับสังคมไทย

วิเคราะห์การศึกษากับสังคมไทยโดยภาพรวม บทบาทและฐานะของครู นักศึกษา และนิสิตนักศึกษาในสังคมไทย และแนวคิดและกิจกรรมของบุคลากรทางการศึกษา วิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมกับปรัชญาชีวิตของคนไทย การปฏิรูปการฝึกหัดครู ความล้มเหลวของโครงการการศึกษาในประเทศไทย และบทบาทของสื่อมวลชนในการศึกษา นำเสนอความเป็นผู้นำของนักการศึกษาไทย สงครามระหว่างครูใหญ่กับครูน้อย และภาระหนักของนักวิชาการไทย กล่าวถึงข้อวิจารณ์เกี่ยวกับวารสารทางการศึกษาของไทยในปัจจุบัน ข้อคิดและข้อสรุปจากการประชุมสัมมนา เรื่องความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในประเทศไทย มหาวิทยาลัยในกำกับรัฐบาล และงานบริการนักศึกษา และข้อสังเกตจากการประชุมสัมมนาบทบาทของครูในสังคมปัจจุบัน


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98507CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)370.9593 พ976ต 2561CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)370.9593 พ975ต 2561DUE 30-09-21

updated by Sumal Chausaraku

views 12