Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home  /  TAIC New Arrivals


ต้องก้าวให้พ้นจากวังวนเดิม: รวมบทวิจารณ์การศึกษากับสังคมไทย

ต้องก้าวให้พ้นจากวังวนเดิม: รวมบทวิจารณ์การศึกษากับสังคมไทย

วิเคราะห์การศึกษากับสังคมไทยโดยภาพรวม บทบาทและฐานะของครู นักศึกษา และนิสิตนักศึกษาในสังคมไทย และแนวคิดและกิจกรรมของบุคลากรทางการศึกษา วิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมกับปรัชญาชีวิตของคนไทย การปฏิรูปการฝึกหัดครู ความล้มเหลวของโครงการการศึกษาในประเทศไทย และบทบาทของสื่อมวลชนในการศึกษา นำเสนอความเป็นผู้นำของนักการศึกษาไทย สงครามระหว่างครูใหญ่กับครูน้อย และภาระหนักของนักวิชาการไทย กล่าวถึงข้อวิจารณ์เกี่ยวกับวารสารทางการศึกษาของไทยในปัจจุบัน ข้อคิดและข้อสรุปจากการประชุมสัมมนา เรื่องความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในประเทศไทย มหาวิทยาลัยในกำกับรัฐบาล และงานบริการนักศึกษา และข้อสังเกตจากการประชุมสัมมนาบทบาทของครูในสังคมปัจจุบัน


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98507CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)370.9593 พ976ต 2561CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)370.9593 พ975ต 2561DUE 01-04-21LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram