Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home  /  TAIC New Arrivals


ต้องก้าวให้พ้นจากวังวนเดิม: รวมบทวิจารณ์การศึกษากับสังคมไทย

ต้องก้าวให้พ้นจากวังวนเดิม: รวมบทวิจารณ์การศึกษากับสังคมไทย

วิเคราะห์การศึกษากับสังคมไทยโดยภาพรวม บทบาทและฐานะของครู นักศึกษา และนิสิตนักศึกษาในสังคมไทย และแนวคิดและกิจกรรมของบุคลากรทางการศึกษา วิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมกับปรัชญาชีวิตของคนไทย การปฏิรูปการฝึกหัดครู ความล้มเหลวของโครงการการศึกษาในประเทศไทย และบทบาทของสื่อมวลชนในการศึกษา นำเสนอความเป็นผู้นำของนักการศึกษาไทย สงครามระหว่างครูใหญ่กับครูน้อย และภาระหนักของนักวิชาการไทย กล่าวถึงข้อวิจารณ์เกี่ยวกับวารสารทางการศึกษาของไทยในปัจจุบัน ข้อคิดและข้อสรุปจากการประชุมสัมมนา เรื่องความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในประเทศไทย มหาวิทยาลัยในกำกับรัฐบาล และงานบริการนักศึกษา และข้อสังเกตจากการประชุมสัมมนาบทบาทของครูในสังคมปัจจุบัน


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)98507CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)370.9593 พ976ต 2561CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)370.9593 พ975ต 2561CHECK SHELVESLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2918 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram